अबादी

जणगणना वर्ष-2011 का आँकड़ा क मुताबिक शेखावाटी क्षेत्र की अबादी

सगळी अबादी 6858567 लाख मोट्यार 2540234 लाख लुगायां 3330682 लाख क्षेत्रफल 30490 वर्ग किमी.

जणगणना वर्ष-2011 का आँकड़ा क मुताबिक सीकर की अबादी

सगळी अबादी 2677737 लाख मोट्यार 1377120 लाख लुगायां 1300617 लाख क्षेत्रफल 7732 वर्ग किमी.

जणगणना वर्ष-2011 का आँकड़ा क मुताबिक चूरू की अबादी

सगळी अबादी 2041172 लाख मोट्यार 1053375 लाख लुगायां 987797 लाख क्षेत्रफल 16830 वर्ग किमी.
 

जणगणना वर्ष-2011 का आँकड़ा क मुताबिक झुंझुनूं की अबादी

सगळी अबादी 2139658 लाख मोट्यार 1097390 लाख लुगायां 1042268 लाख क्षेत्रफल 5928 वर्ग किमी.

 

 

खास पन्नो हितियास म्हारो परिचय म्हारूँ संपर्क