Tracts

Sorry we did not translate this into English. For more information, please contact the web content keeper of this site at: shekhawatiasha@gmail.com

टाबरा को भाइलो

कोई नगरी क मांय एक खातो पितो परवार रेहतो हो। अर ई परवार क मांय माँ-बाप अर टाबरिया आपसरिया म मिल’र प्यार-प्रेम ऊँ रेह्ता अर सगळो काम मिल’र करता हा। पण ई परिवार को एक टाबरीयो कुगेला चालबा लाग्यो अर दिन-दिन बुरा काम करबा लागग्यो। बिका पग घरां कोनी टिकता अर बो आया गया की बी परवा कोनी करतो। आ देखर बिकाळा माँ-बाप बिसै आखता होग्या। 

एक दिन बिकाळो बाप बिनै कनै बुला‘र प्यार प्रेम ऊँ बिनै समझायो पण बिकै एकई कोनी लागी अर बोतो ओरबी बिगड़तो गयो। इकै पाछै बो घर छोड़‘र आंतरै जाबा की ध्यारली अर रातनै छानैसिक निकळग्यो। बो आपका मना म सोच्यो क म ईब अजाद हूँ अर मजाऊँ रेह्स्युँ। अठिनै बिकाळा घरका बिकै बिना बताया घर छोड़बा ऊँ बोळा दुखी हा। बिकाळो बापु बिनै ढूँढबा ताँई बोळा पिसा लागा दिया पण कोई फायदो कोनी होयो। रोजीना बिकाळा भाई अर भाणा बारना म खड़्या होर ई आश म बिकी बाट देखता क कद म्हारो बिरो पाछो आसी। घरूँ निकळ्या पाछै बो चोरी करबो, जुओ खेलबो, दारू पिबो अर सगळा बुरा काम करबो सीखग्यो। एक दिन पुलिस बिनै चोरी करता पकड़ली अर जाँच पड़ताळ करबा ताँई बिकै घरा ई बात की खबर भेजी। अर छोरा क हाथा म हथकड़ी लगार कचेरी म पेश कर्यो गयो। जज आपको फैसलो सुणातो होयो बोल्यो… “के तो जुर्मानो भर नहीस जेळ म पटक्यो ज्यासी। इब बड़ी बात आ ही क जुर्मानो भरै कुण अर पुरी कचेरी सुन। चाणचुक्योई कचेरी क कुणा म बैठ्यो एक बुडीयो बोल्यो,“ म इ छोरा को जुर्मानो भरबा ताँई राजी हूँ।” बो मिनख जज क कनै आर आँसुआ ऊँ भरेड़ी आँख्या ऊँ बि छोरा न देख’र जज कानी देख्यो। ओ मिनख बि छोरा को बाप ई हो। जुर्मानो भर’र बो आपका छोरा क कनै आयो अर लाड-प्यार ऊँ बिनै देखतो देखतो कचेरी क बारै आपकै घरा लेग्यो।

ई धरती प के ओई एक बुरो छोरो ह? नई जी… ई धरती प बि पवितर परमेश्वर क सामै सगळा मिनख बुरा हीं। परमेश्बर को पवितर बचन ‘बाइबल म मांडेड़ो ह की सगळां मिनख पापी हीं अर प्रबु की भक्ति ऊँ न्यारा ही। हो सकै ह की आपां आपणा पापा न आपणा माँ- बाप ऊँ अर भाईला यारां ऊँ लुखा सका हा, पण प्रबु ऊँ कोनी लुखा सका क्युँ क बो आपणा हिया न देखै ह अर बो आपणी सोच न बी जाणै ह,अर जखा बी काम आपां आज ताँई कर्या हा,चाए बे भला काम हो,चाए बुरा काम हो,बाको लेखो जोखो प्रबु क कनै ह। झूठ बोलबो,गद्दारी करबो,चोरी करबो,माँ-बाप अर बड़ा को खयो न मानबो,गुमान करबो, गुस्सो करबो अर बुरा कर्म करबो अ सगळा पाप ही। पण परमेश्बर तो पवितत ह अर बिकै मायिनै कोई बी पाप कोनी ह, बो पाप ऊँ राजी बी कोनी होवै पण बो तो पाप ऊँ नफरत करै ह अर जखा पाप करै ह बानै सजा बी देवै ह। के थे आ चाओ हो क कोई थारी चिज चुरावै अर थानै झूठ बोलै? थे आ बात कदैई बरदास कोनी कर सको। अर जय्याँ बुरा काम करबा की बजैऊँ मिनख न सजा दे’र काळ कोठरी म गेर्यो जावै ह,बय्याँई प्रबु बी पापी मिनखा न सजा देवै ह। आपां कय्याँ सजा भोगबा ऊँ बच सका हा?इसै बचबा को तो एक ही जुगाड़ ह।

जय्याँ थे बाच्या हो क कय्यांसिक बी बैटा को बाप जुर्मानो देर'र बिनै बचायो हो। बय्याँई परमात्मा परमेश्बर आपां न सजा भोगबा ऊँ बचाबा ताँई एक तरकिब सोची। अर इ तरकिब न बिको बैटो प्रबु ईशु मसी मेर ताँई अर थार ताँई निभाई। प्रबु ईशु मसी इ धरती न बणाबाळो बी ह,अर ओई मनै अर थानै बी रच्यो ह,अर बो आ चावै ह की मिनख पवितर रेह्वै। पण प्रबु जद मिनखा न देख्यो जणा बो देख्यो की मिनख तो पापी होगा ही अर बानै देख'र बो बोळो दु:खी होयो क्युँ क बो सगळा मिनखा ऊँ प्रेम करै ह,अर इ प्रेम की बजै ऊँ ई प्रबु मिनखा न नरग म कोनी गेर्यो,पण बो खुद ही ईश्बर नगरी न छोड़'र इ धरती प आयो।“बाइबल म मंडर्यो ह क प्रबु इ धरती का सगळा मिनखा ऊँ प्रेम कर्यो अर पापिया को उद्धार करबा ताँई प्रबु ईशु मसी क रूप म काया को रूप धारण कर’र इ प्रेम न परगट कर्यो। प्रबु ईशु मसी दु:खिया न समाळ्यो,अर जखा बेआस हा बानै आस बँधाई,टाब्बरिया न आशिर्वाद दिन्यो,रोगला न निरोगो कर्यो,आँधा न आँख्या दिन्यी,अर गुंगा न बोलबा की शक्ति दिनी।अय्याँ कर’र प्रबु ईशु मसी आपका सुभाव म,कामा म अर आपका बचना म पवितरता अर प्रेम न दिखायो। इको मतबल ह की प्रबु ईशु मसी आपकै जिवन म कदैई पाप कोनी कर्यो। ईकै बावजुद बी एक दिन बिका दूश्मन बिकै उपर झूठो बलेम लगा’र बिनै पकड़ लिन्या अर बिनै पंचा क कनै लेगा जिसूँ बे बिनै सजा दे। अर पंच सगळी बाता ऊँ बिकी जाँच पड़ताल करी अर भिड़ ऊँ खयो मनै इ मिनख म क्युँई दोष कोनी लाध्यो। पण बा भीड़ तो झाळ्या म भरी पड़ी ही अर आ चावै ही की बो सूळी प चढा'र मार्यो जावै। प्रबु ईशु मसी खयो हो “म मेरा पिराण देऊँ हूँ अर बिनै कोई बी खोस कोनी सकै, पण म खुद ई मेरा पिराण देऊँ हूँ क्युँ क मनै बिनै देबा को बी हक ह अर बिनै पाछो लेबा को बी हक ह। ”जखा बचन प्रबु ईशु मसी खयो हो बे सगळा बचन साचां हा। पण आ बचना न सूणबा क पाछै बी पंच सिपाईड़ा न हूक्म दिन्यो की बे ईशु क किला ठोक’र सूळी प चढा दे। प्रबु ईशु की मोत सगळी मिनख जात ताँई एक चुनौती ह। प्रबु ईशु मसी छ: घंटा सूळी प चढ्यो रिन्यो अर बिकै पाछै बो आपका पिराण तज दिन्यो। प्रबु ईशु मसी की मोत इ दुनिया का पापी मिनखा ताँई सबक ह। बाकी मौत इ बात न दिखावै ह की बो आपणा ऊँ कत्तो प्रेम कर्यो। मोत क पाछै ईशु मसी कबर क मायिनै गाड्या गया पण बे कबर क मायिनै कोनी रिया। प्रबु ईशु मसी की बणाईड़ी धरती बी बानै आपकै बस म कोनी राख सकी। प्रबु ईशु मसी सगळा बँधन तोड़'र मरेड़ा म ऊँ तीसरा दिन जिन्दा होगा। अर ज बे जिन्दा न होता तो आपणै कनै कोई जीन्दी आस कोनी रेह्ती।

जिन्दा होबा क पाछै ईशु मसी चाळीस दिना ताँई इ धरती प रिहा अर बोळा मिनखा न बाकै सामू साम दिख्या अर बासै बाताचिता करी। अर एक दिन प्रबु आपका चेला क सागै डूँगर प गया अर बठै बे आपका चेला न आखरी आज्ञा ओडाई अर बानै खया सगळी दुनिया म जा'र सगळी जात्या का मिनखा न राजी होबा को समचार सूणायो जिऊँलोग आपका पाप ऊँ बच ज्यावी।

इ बजैऊँ ओ चोखो समचार थारा हाथा म ह। चोखा समचार न लोगा न सूणाबा की आज्ञा देबा क पाछै प्रबु ईशु मसी चेला क अर दूसरा मिनखा क देखता -देखता ईश्बर नगरी म उठा लिन्यो गयो अर बादळ बानै बाकी आँख्या ऊँ ओजळ कर दिन्यो। ओई प्रबु थारो भाईलो बणबो चावै ह। थे अय्याँ मना सोचो की म क्युँई काम को कोनी हूँ इ ताँई प्रबु मनै मेरा दु:ख संकट ऊँ कोनी छुड़ासी। सच्चा हिया ऊँ बोलेड़ी अरदास न प्रबु सच म ई सूणै ह। अर प्रबु सऊँ बढ'र आ चावै ह क थे चोरी करबो,झूठ बोलबो,गाळी देबो,माँ-बाप को खेणो न मानबो अय्याँ का ओर बी पापा ऊँ मुक्ति पा'र एक चोखा इंसान बणो। थे थारा पापा की बजैऊँ दु:खी हो'र प्रबु ऊँ अय्याँ अरदास करो “हे पवितर प्रबु म मानूँ हूँ क म पापी मिनख हूँ,अर म ओ बी बिश्बास करूँ हूँ क थे मेर ताँई सूळी प चढा’र मार्या गया। आज म थानै मेरो उद्धारकर्ता मानूँ हूँ। थे मेरा जिवन म बास करो,इब म करार करूँ हूँ क आगै म चोखो इंसान बणूगो।थे मेरी मद्दत करो।” ज थे सच्चा हिया ऊँ आ अरदास करी ह जणा थानै पक्काई प्रबु ईशु आशिष देसी। अर आबाळा टेम म थारी मद्दत करता होया थानै आगै बढासी। थे थारा सच्चा भाईला ईशु ऊँ अरदास करो। बो थारै कनैई ह। जद बी थारै हिया म बुरा बिचार आवै जणा थे थारा भाईला ईशु मसी न अय्याँ खेवो “हे ईशु मनै इ बुरा काम ऊँ बचा।”परमेश्बर ई धरती ऊँ बोळो प्रेम राख्यो, ईकै चलतै बो आपको एकलोतो बेटो दे दिन्यो जिसै जिखो बी बिपै बिश्वास करै बो मरै ना पण जुग-जुग की जिन्दगी पावै। ”जणा बी लोग बि सचा प्रबु न कोनी जाण्या अर इ च्यानणा न बुझाबा को बिचार कर्या। अर एक दिन बे मिनख साजिस रच'र प्रबु ईशु न पकड़ लिन्या। अर बाकै सिर म कांटा को ताज बणार धर दिन्यो अर बाकै मूंडा प थूक्यां, अर बेत मा'र-मा'र बाकी कमर न छिल दिनी। आ बोळी भयानक घटणा ही अर इकै पाछै प्रबु ईशु मसी न सूळी प किल ठोक'र लटका दिन्या। जणा बी बा मिनखा ताँई ईशु अय्याँ खेर अरदास करी –हे बाप आनै माफ करज्जै क्युँ क अ कोनी जाणै क ए काँई करी।’ अय्याँ कर’र प्रबु ईशु मसी सूळी प आपका पिराण तज’र आपणा अणगिणत पापा न आपकै उपर लिन्यो। बाइबल बतावै ह क “पाप की मजदूरी मोत ह।”प्रबु ईशु मसी आपणा पाप न,बुरा-बुरा कामा न, अर आपणा खुद का बणाईड़ा बुराई का गेला म करेड़ा कामा का फळ न आपकै उपर लिन्यो। बे सूळी इ ताँई चढ्या क म अर थे पाप की सजा ऊँ बच सका अर अँधेरा ऊँ निकळ'र च्यानणा म आर,परमेश्बर क सागै बो मेळमिलाप करां जखा पेल्या पाप कि बजैऊँ टूटगो हो। बिनै जुग-जुग ताँई ओज्युँ हासिल करल्या। ईशु मसी पापियाँ को उद्धार करबा ताँई इ दुनिया म आयो। ”इब ज थे ओ बिश्बास करो क ईशु मसी सूळी प आपकी जान इ ताँई दिनी क थे पाप अर अँधकार स मुक्ति पा’र जुग-जुग को जिवन पाओ जणा प्रबु थारा बिश्बास क गेल थारा पापा न माफ करसी अर थानै सची शान्ति बी देसी,अय्याँ की शान्ति आ दुनिया कोनी दे सकै।

Home                                            About us                                      Contact us 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.